توحید پرستی ایرانیان

   سلام به تمام دوستان ساکت

   پیرو همون حرف هایی که قبلا نوشته بودیم ایرانیان هیچگاه در طول تاریخ ، غیر از دین توحیدی ، دینی نداشته اند یا بهتره گفته شود غیر از خدای یگانه را نپرستیده اند.

   دین زرتشت بزرگ ترین دین با نگرش توحیدی در ایران قبل از اسلام است که در سلسله کیانیان توسط  " گشتاسپ " عرصه شد. زرتشت یک جریان توحیدی از قبل از هخامنشیان تا به امروز است که  " زُروانی " شاخه ی آن است.

   اما منابع اثبات این حرف در خود کتاب های پهلوی است. کتاب " دینکرد " کتابی 9 جلدی ست که از نیمه ی جلد سوم تا جلد نهم آن بدست ما رسیده است و باقی نابود شده است. در جلد چهارم صفحه ی 409 آن آمده است « نیایش در دین مزدیسنا که قانون ضد دیو است بدانید که اصل یکی ست آن هم در وجود ، قائم به ذات نه معلول نه حادث ».

   در کتاب " کنهش " به معنی " آغاز آفرینش " بیان می شود ، جهان در 6 روز آفریده شده است ودر آخرین ساعات روز ششم انسان آفریده شد. زرتشت این 6 مرحله را جشن می گیرند که به نام " گاهان ماه " است. در صفحات 8 و 9 این کتاب آمده است " هرمز پیش از آفرینش مخلوقات هم خدای بود ".

   در کتاب " اندرزنامه خرد " می خوانیم  " خدایی را انباز نیست و از این همه، او برتر است که بمیرد هر که خدای از اوی خشنود نباشد و هر کس که خدای از او راضی نباشد در بهشت بانی جای نیست ".

   در آغاز " اندرزنامه بُردکشان " نیز آمده است؛ " هر یک از مردم به پانزده سالگی رسند آن گاه باید این چند چیز را بخواند که کیستم؟ و کرا خویشم؟ از کجا آمده ام؟ و باز به کجا شوم؟ و از کدام پیوند و تخمه ام؟ و از چه خویشکاری؟ و از مینو آمده ام یا از گیتی بوده ام؟

   در پند دوم همین کتاب می خوانیم؛ " همیدون گروش با واسطه به راه خرد است ( گرایش با واسطه ی خرد اتفاق می افتد ) به بی گمان سزد دانستن که از مینو آمده ام نه به گیتی بوده ام، آفریده هستم نه بوده ام، هرمز خویشم نه " .... .

   این نوشته ها قسمت بسیار کوتاهی از کلاس " دکتر عریان " است که به همت دوستان " کانون نو اندیشان " در دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر در تابستان برگزار شده بود.

   پاینده باشید

/ 0 نظر / 9 بازدید